Algemene voorwaarden

Door te bestellen via de website, per email of op enige andere wijze geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden akkoord gaat. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
• ”Webwinkel” : Doodle Food, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 20161127.
• “Afnemer”: De potentiele afnemer van zaken en/of diensten van Doodle Food.
 
Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten,
alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Doodle Food, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
1. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Doodle Food uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s(€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten / bezorgkosten. Voor informatie over de bezorgkosten / verzendkosten wordt verwezen naar de leveringsvoorwaarden op de website van Doodle Food.
Alle genoemde prijzen zijn aan prijswijzigingen onderhevig en kunnen door Doodle Food zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds gewijzigd worden. Bestellingen die op het moment van prijswijzigingen al geplaatst zijn vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen.
1. Doodle Food is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriele schade.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Doodle Food zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
 
Artikel 2. Offertes
Doodle Food is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.
 
Artikel 3. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze
mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.
1. Doodle Food behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
2. Indienenvoorzovereengoedeuitvoeringvandeovereenkomstditvereistc.q.toelaat, heeft Doodle Food het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 
Artikel 4. Levertijd
1. Alle leveringen voor 15:00 uur besteld zullen dezelfde dag worden verzonden.
2. Alle door Doodle Food genoemde(leverings) termijn en worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Doodle Food bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Doodle Food schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
3. Overschrijding van de door Doodle Food opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
4. In geval Doodle Food de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Doodle Food op schadevergoeding onverlet.
5. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Doodle Food te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
 
Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Doodle Food zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Doodle Food de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Doodle Food daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
3. In afwijking van lid 3 zal Doodle Food geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Doodle Food kunnen worden toegerekend.
 
Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Doodle Food naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
2. De vorderingen van Doodle Food op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Doodle Food ter kennis gekomen omstandigheden Doodle Food goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Doodle Food de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is Doodle Food bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, een en ander onverminderd het recht van Doodle Food schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 7. Afkoelingsperiode
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Doodle Food te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. M.u.v. diepvriesproducten, deze kunt u niet ruilen of retourneren.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Doodle Food te melden. De klant dient het product – na overleg met Doodle Food – te sturen naar het door Doodle Food vastgestelde retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het retour verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Doodle Food ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Doodle Food deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Doodle Food het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Doodle Food behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Doodle Food of de leverancier van het product) is beschadigd.
 
Artikel 8. Uitvoering
Doodle Food zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 
Artikel 9. Artikelen
Alle goederen die Doodle Food verkoopt en levert aan afnemer kunnen door productontwikkeling en tussentijdse (prijs)wijzigingen onderhevig zijn. Zo kunnen artikelen te allen tijde tussentijds worden aangepast of uit het assortiment worden gehaald. Ook kunnen nieuwe producten aan het assortiment worden toegevoegd, voor welke deze algemene voorwaarden zullen gelden.
 
Artikel 10. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend contant of bij vooruitbetaling op de door Doodle Food aangegeven bankrekening (IBAN NL54 RABO 0329 4502 71). Zodra uw betaling ontvangen is op ons bankrekeningnummer binnen is zal het door u bestelde product worden verzonden / bezorgd.
2. Als de Afnemer een factuur van Doodle Food niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Doodle Food op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 
Artikel 11. Garantie
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7.
2. Een gebrek aan het dierenvoer dient u binnen 24 uur na aflevering van het bestelde (schriftelijk) te reclameren bij Doodle Food.
3. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Doodle Food schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Doodle Food de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.
4. Doodle Food garandeert de accessoires en verzorgingsproducten tegen materiaal en fabricagefouten. Indien dergelijke fouten worden waargenomen, kunnen deze artikelen binnen 7 dagen na ontvangst van het bestelde aan Doodle Food worden geretourneerd met originele (kopie) van de factuur. Deze kosten van verzending komen voor rekening van afnemer. Doodle Food zal dan zorgdragen voor een nieuw product of reparatie van het defecte product. Hierbij zal opnieuw de levertijd in acht worden genomen en bij ruiling worden de verzendkosten van de tweede verzending inrekening worden gebracht aan afnemer.
Defecten aan een product door normale slijtage ten gevolge van normaal gebruik van het product vallen niet onder deze garantie. Bij ondeskundig gebruik van de producten, of door gebruik bij doeleinden waarvoor het product niet bedoelt is, vervalt de garantie. Doodle Food heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
 
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Doodle Food tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Doodle Food , te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Doodle Food heeft voldaan.
3. Ingeval Doodle Food de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Doodle Food op schadevergoeding onverlet die door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 
Artikel 13. Overmacht
1. Indien Doodle Food door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
2. Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Doodle Food als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
3. Doodle Food zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.
 
Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Doodle Food is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling / overeenkomst. Doodle Food kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verandering in de gezondheidstoestand van uw huisdier. Doodle Food verwijst u in dit geval naar de producent van het desbetreffende product. Bij het gebruik van het product dient de gebruiksaanwijzing / handleiding (mits van toepassing) bij het product in acht worden genomen. Heeft u deze niet ontvangen na ontvangst van het product (mits van toepassing ), zal u dit omgaande schriftelijk / via email melden aan Doodle Food zodat deze kan zorgdragen voor toezending.
2. Degenoemdegewichten,maten,aanbevelingenzijnuitsluitendalsindicatiebedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 3. Doodle Food is nimmer aansprakelijk voor beschadiging en / of verlies van goederen tijdens de verzending door TNT post of Parcy of andere verzendmogelijkheden. 4. Doodle Food is nimmer aansprakelijk voor het ontstaan van fouten tijdens het verzenden en of foutief invullen door afnemer van het bestelformulier aan Doodle Food .
 
Artikel 15. Privacybescherming
 
Doodle Food respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Doodle Food zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Doodle Food zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u titels aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mailtesturen naar Doodle Food@zeelandnet.nl. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Doodle Food zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.
 
Artikel 16. Toepasselijk recht
 
Op elke overeenkomst tussen Doodle Food en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Wij verwijzen u tevens naar onze disclaimer en bestelinfo op de website.
 

Algemene voorwaarden

Door te bestellen via de website, per email of op enige andere wijze geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden akkoord gaat. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
• ”Webwinkel” : DoodleFood, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 20161127.
• “Afnemer”: De potentiele afnemer van zaken en/of diensten van DoodleFood.
 
Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten,
alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door DoodleFood, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
1. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door DoodleFood uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s(€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten / bezorgkosten. Voor informatie over de bezorgkosten / verzendkosten wordt verwezen naar de leveringsvoorwaarden op de website van DoodleFood.
Alle genoemde prijzen zijn aan prijswijzigingen onderhevig en kunnen door DoodleFood zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds gewijzigd worden. Bestellingen die op het moment van prijswijzigingen al geplaatst zijn vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen.
1. DoodleFood is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriele schade.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door DoodleFood zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
 
Artikel 2. Offertes
DoodleFood is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.
 
Artikel 3. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze
mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.
1. DoodleFood behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
2. Indienenvoorzovereengoedeuitvoeringvandeovereenkomstditvereistc.q.toelaat, heeft DoodleFood het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 
Artikel 4. Levertijd
1. Alle leveringen voor 15:00 uur besteld zullen dezelfde dag worden verzonden.
2. Alle door DoodleFood genoemde(leverings) termijn en worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan DoodleFood bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient DoodleFood schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
3. Overschrijding van de door DoodleFood opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
4. In geval DoodleFood de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van DoodleFood op schadevergoeding onverlet.
5. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan DoodleFood te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
 
Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DoodleFood zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal DoodleFood de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal DoodleFood daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
3. In afwijking van lid 3 zal DoodleFood geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan DoodleFood kunnen worden toegerekend.
 
Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft DoodleFood naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
2. De vorderingen van DoodleFood op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Doodle Food ter kennis gekomen omstandigheden DoodleFood goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien DoodleFood de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is DoodleFood bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, een en ander onverminderd het recht van DoodleFood schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 7. Afkoelingsperiode
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met DoodleFood te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. M.u.v. diepvriesproducten, deze kunt u niet ruilen of retourneren.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan DoodleFood te melden. De klant dient het product – na overleg met DoodleFood – te sturen naar het door DoodleFood vastgestelde retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het retour verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Doodle Food ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal DoodleFood deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat DoodleFood het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Doodle Food behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van DoodleFood of de leverancier van het product) is beschadigd.
 
Artikel 8. Uitvoering
DoodleFood zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 
Artikel 9. Artikelen
Alle goederen die DoodleFood verkoopt en levert aan afnemer kunnen door productontwikkeling en tussentijdse (prijs)wijzigingen onderhevig zijn. Zo kunnen artikelen te allen tijde tussentijds worden aangepast of uit het assortiment worden gehaald. Ook kunnen nieuwe producten aan het assortiment worden toegevoegd, voor welke deze algemene voorwaarden zullen gelden.
 
Artikel 10. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend contant of bij vooruitbetaling op de door DoodleFood aangegeven bankrekening (IBAN NL54 RABO 0329 4502 71). Zodra uw betaling ontvangen is op ons bankrekeningnummer binnen is zal het door u bestelde product worden verzonden / bezorgd.
2. Als de Afnemer een factuur van DoodleFood niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van DoodleFood op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 
Artikel 11. Garantie
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7.
2. Een gebrek aan het dierenvoer dient u binnen 24 uur na aflevering van het bestelde (schriftelijk) te reclameren bij DoodleFood.
3. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van DoodleFood schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal DoodleFood de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.
4. DoodleFood garandeert de accessoires en verzorgingsproducten tegen materiaal en fabricagefouten. Indien dergelijke fouten worden waargenomen, kunnen deze artikelen binnen 7 dagen na ontvangst van het bestelde aan DoodleFood worden geretourneerd met originele (kopie) van de factuur. Deze kosten van verzending komen voor rekening van afnemer. DoodleFood zal dan zorgdragen voor een nieuw product of reparatie van het defecte product. Hierbij zal opnieuw de levertijd in acht worden genomen en bij ruiling worden de verzendkosten van de tweede verzending inrekening worden gebracht aan afnemer.
Defecten aan een product door normale slijtage ten gevolge van normaal gebruik van het product vallen niet onder deze garantie. Bij ondeskundig gebruik van de producten, of door gebruik bij doeleinden waarvoor het product niet bedoelt is, vervalt de garantie. DoodleFood heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
 
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van DoodleFood tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van DoodleFood , te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens DoodleFood heeft voldaan.
3. Ingeval DoodleFood de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van DoodleFood op schadevergoeding onverlet die door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 
Artikel 13. Overmacht
1. Indien DoodleFood door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
2. Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als DoodleFood als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
3. DoodleFood zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.
 
Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van DoodleFood is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling / overeenkomst. DoodleFood kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verandering in de gezondheidstoestand van uw huisdier. DoodleFood verwijst u in dit geval naar de producent van het desbetreffende product. Bij het gebruik van het product dient de gebruiksaanwijzing / handleiding (mits van toepassing) bij het product in acht worden genomen. Heeft u deze niet ontvangen na ontvangst van het product (mits van toepassing ), zal u dit omgaande schriftelijk / via email melden aan DoodleFood zodat deze kan zorgdragen voor toezending.
2. Degenoemdegewichten,maten,aanbevelingenzijnuitsluitendalsindicatiebedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 3. DoodleFood is nimmer aansprakelijk voor beschadiging en / of verlies van goederen tijdens de verzending door TNT post of Parcy of andere verzendmogelijkheden. 4. DoodleFood is nimmer aansprakelijk voor het ontstaan van fouten tijdens het verzenden en of foutief invullen door afnemer van het bestelformulier aan DoodleFood .
 
Artikel 15. Privacybescherming
 
DoodleFood respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. DoodleFood zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij DoodleFood zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u titels aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mailtesturen naar info@doodlefood.nl. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. DoodleFood zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.
 
Artikel 16. Toepasselijk recht
 
Op elke overeenkomst tussen DoodleFood en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Wij verwijzen u tevens naar onze disclaimer en bestelinfo op de website.